Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.
Phím tắt trong Excell

1. Ctrl + 9 : ẩn dòng.

2. Ctrl+5: Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa.

3. Ctrl+U: Bật tắt chế độ gạch dưới.

4. Ctrl+I: Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng.

5. Ctrl+B: Bật tắt chế độ đậm, không đậm.

6. Ctrl+B: Bật tắt chế độ đậm, không đậm.

7. Ctrl+Shift+ -: Bỏ đường viền.

8. Ctrl+Shift+&: Thêm đường viền ngoài.

9. Ctrl+Shift+?: Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân.

10. Ctrl+Shift+#: Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm.

11. Ctrl+Shift+^: Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân.

12. Ctrl+Shift+%: Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân).

13. Ctrl+Shift+$: Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân.

14. Ctrl+Shift+~: Định dạng số kiểu General.

15. Ctrl+1: Hiển thị lệnh Cell trong menu Format.

16. Ctrl+Shift+A: Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức.

17. Ctrl+A: Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức.

18. Ctrl+’: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành.

19. Ctrl+Shift+”: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành.

20. Ctrl+K: Chèn một Hyperlink.

21. Ctrl+; :Cập nhật ngày tháng.

22. Ctrl+Shift+: :Nhập thời gian.

23. Alt+= :Chèn công thức Auto Sum.

24. Shift+F9: Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành.

25. F9: Cập nhật tính toán các Sheet trong Work book đang mở.

26. F3: Dán một tên đã đặt trong công thức.

27. Ctrl+F3: Đặt tên cho vùng chọn.

28. Backspace: Xoá ký tự bên trái trong ô đang hiệu chỉnh.

29. F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô.

30. = :Bắt đầu một công thức.

31. Shift+Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn.

32. Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn.

33. Home: Chuyển về đầu dòng.

34. Phím mũi tên: Di chuyển lên xuống hoặc qua lại một ký tự.

35. Shift+Enter: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn.

36. Ctrl+R: Chép dữ liệu từ bên trái qua phải.

37. Ctrl+D: Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới.

38. Ctrl+Delete: Xoá tất cả chữ trong một dòng.

39. Delete: Xóa ký tự bên phải hoặc vùng chọn.

40. F4 hay Ctrl+Y: Lặp lại thao tác vừa làm.

41. Backspace: Xóa ký tự bên trái hoặc vùng chọn.

42. Alt+Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô.

43. ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi.

44. Enter: Cài dữ liệu vào ô, di chuyển xuống dưới.

45. SHIFT + N : giảm cấp toàn đoạn.

2018 © Trường Tiểu học Phước Vĩnh Đông
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An